Γιάννος Γραμματίδης


Ο Γιάννος Γραμματίδης είναι Συντονιστής ∆ικηγόρος των ∆ικηγορικών Γραφείων Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι- Επισκέπτης Καθηγητής του Κέντρου ∆ιεθνών Νοµικών Σπουδών, Σάλτσµπουργκ.

Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 12 Μαϊου 1952.΄Εχει 2 παιδιά το Γιώργο και τη Μαρία-Χριστίνα.

Σπουδές : Πτυχιούχος Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθήνας, Ακαδηµία ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Χάγης, ∆ιεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Στρασβούργο. Ειδικεύεται σε Συγχωνεύσεις και εξαγορές, σύσταση διεθνών εταιρικών σχηµάτων, κοινοπραξίες (µε έµφαση σε δηµόσια έργα), franchising.

Είναι συγγραφέας μακράς σειρά άρθρων, σχολίων και µελετών που δηµοσιεύτηκαν στον ελληνικό και ξένο οικονοµικό και νοµικό τύπο.

Συντάκτης : Ελληνικός Κώδικας ∆εοντολογίας για το Franchising και της Ελληνικής Ορολογίας για το Franchising.

Μέλος : Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο (Πρόεδρος), ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, ∆ιεθνής ΄Ενωση ∆ικηγορικών Συλλόγων, ΄Ενωση ∆ικηγορικών Συλλόγων Αµερικής, ΄Οµιλος Ευρωπαίων ∆ικηγόρων Franchise, Νοµική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Franchise.