Φορολογία ή χρεοκοπία: Η φορολογική πολιτική στη Βουλή των Ελλήνων 1862-1910

,

Συγγραφέας: Αδαμάντιος Συρμαλόγλου

Ό,τι συμβαίνει στο πεδίο της πολιτικής αντανακλάται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στις επικρατούσες αντιλήψεις για τη δημοσιονομική πολιτική.

J. A. Schumpeter

Το πολιτικόν σύστημα και αι πολιτικαί ιδέαι αι διέπουσαι χώραν τινά έχουσιν επί της οικονομικής αυτής διοικήσεως όσην επιρροήν και η πλουτολογική αυτής κατάστασις.

Α. Ανδρεάδης


Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 295
ISBN 978-960-7800-20-6